Gumawa ng plano para sa sambahayan kasama ang iyong pamilya upang makaraos. Isipin ang mga bagay na kailangan ninyo araw-araw at alamin ang gagawin kung wala kayo ng mga iyon.

Tiyaking ang iyong planong pang-emerhensya para sa bahay ay kahanay sa mga planong pang-emerhensya para sa iyong trabaho, paaralan, at iba pang mga lugar kung saan gumugugol ka ng maraming oras.

Punan ang form, pagkatapos ay i-print ito, idikit ito sa fridge at tiyaking alam ng lahat ang plano. O i-save ito bilang isang PDF at ipadala sa email sa iyong pamilya.

Bago ka magsimula

Tiyaking isinaalang-alang mo ang lahat ng mga pangangailangan ng iyong sambahayan, kabilang ang:

Plano ng aking sambahayan

Para kanino ang planong ito?

Mga kasambahay
Miyembro {{$index+1}}
Mayroon bang sinuman na may kapansanan?

Mayroon bang sinuman sa iyong sambahayan na kailangan ng tulong sa paglikas o habang na-istak sa bahay sa oras ng isang emerhensya? Mayroon bang sinumang umaasa sa mga kagamitan sa pagkilos o kagamitang medikal o iba pa? Mayroon bang sinumang umaasa sa mga gamot na nireseta? Mayroon ba siyang mga suplay na tatagal nang tatlong araw o mahigit pa o mga alternatibo kung mawalan ng kuryente?

{{ field.item }}
Mayroon bang mga sanggol o bata?

Mayroon ka bang mga lampin, gatas, atbp na tatagal nang tatlong araw o mahigit pa kung sarado ang mga tindahan at kalsada? Mayroon ka bang mga suplay sa grab bag sakaling kailangan mo ring lumisan nang madalian?

{{ field.item }}
Mayroon bang mga alagang hayop?

Ang iyong mga hayop ay iyong responsibilidad. Tiyaking isali ang mga ito sa iyong planong pang-emerhensya. Mayroon ka bang pagkain at tubig na tatagal nang tatlong araw o mahigit pa? Mayroon ka bang mga kulungan o pambitbit ng hayop upang dalhin sila at panatilihin silang ligtas? Mayroon bang isang tao na kokolekta at mag-aalaga sa iyong mga hayop kung hindi ka makauwi?

{{ field.item }}
Mayroon bang sinuman na maaaring mangailangan ng tulong?

Mayroon bang mga kaibigan, kapamilya o kapitbahay na maaaring mangailangan ng iyong tulong upang makaraos o lumikas sa isang emerhensya?

Tao {{$index+1}}

Makakatulong na mga contact

Contact 1
Contact {{$index+2}}

Kung hindi tayo makauwi

Ang lugar kung saan tayo magkikita-kita
{{ data.meetingPlaceAddress }}
Saan kayo magkikita-kita kung hindi ninyo makontak ang isa’t isa at hindi kayo magkakasama kung mangyari ang emerhensya? Paano ka makakarating doon?
Sino ang susundo sa mga bata?
Contact {{$index+1}}

Kung hindi natin makontak ang isa’t isa

Contact {{$index+1}}

Kukuha tayo ng mga pinakabagong balita sa pamamagitan ng

Channel {{$index+1}}

Kung tayo ay na-istak sa bahay

Mayroon ba tayong pang-emerhensyang mga suplay?
{{ data.stuckAtHome.items }}
Alam ba natin kung paano isasara ang tubig, kuryente at gas?
{{ data.stuckAtHome.waterPowerGas }}

Kung wala tayong kuryente

{{ data.noPower }}

Kung wala tayong tubig

{{ data.noWater }}

Kung kailangang umalis tayo nang madalian

Mayroon ba tayong mga grab bag?
{{ data.grabBags }}
Saan tayo pupunta?
{{ data.leaveInAHurry }}

i-download ang PDF template

Mas gusto mo bang isulat-kamay ang iyong pang-emerhensyang plano? Maaari mong i-download at i-print ang PDF na bersyon sa papel ng aming Make a Plan template.

Document
Hands marking off a checklist

I-download ang PDF template na ito upang ikaw at ang iyong pamilya ay makagawa ng pang-emerhensyang plano.

Ihanda ang iyong sambahayan

Nasa sa iyo upang tiyaking alam ng iyong pamilya (whānau) at ng mga taong iyong minamahal kung ano ang gagawin.