Kailangan ng mga sanggol at maliliit na bata ng natatanging pangangalaga at atensyon sa isang emerhensya. Alamin ang iyong magagawa upang mapangalagaan sila.

Pangangalaga para sa mga sanggol sa isang emerhensya

Mas nanganganib ang mga sanggol na ma-dehydrate (mawalan ng tubig sa katawan) o magkaroon ng impeksyon. Kailangan nila ng natatanging pangangalaga at atensyon sa isang emerhensya.

Sa isang emerhensya, maaaring sarado ang mga daan at tindahan nang tatlong araw o mahigit pa. Kailangan mo ng mga suplay para mairaos ang iyong sanggol.

  • Mga nappy na disposable (maitatapon makaraang gamitin)
  • Mga pamunas sa bata
  • Hand sanitiser na may alkohol
  • Bag ng basura para sa mga nagamit na nappy
  • Anumang gamot o krema na kailangan ng iyong sanggol
  • Mga guwantes na disposable
  • Reserbang damit, blangket o partikular na laruan

Tiyaking mayroon ka ring mga suplay para sa iyong sanggol sa grab bag, sakaling kailangan mong umalis ng bahay nang madalian.

Kung ang iyong sanggol ay madalas namamalaging kasama ng pamilya o mga tagapag-alaga, magkaroon din ng mga suplay sa kanilang bahay pati rin sa iyong bahay.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Sa oras ng emerhensya ang karaniwang pang-araw-araw na pamumuhay ay napuputol at maaaring kailangang umalis sa kanilang mga bahay ang mga tao. Ito ay maaaring maging lalong mahirap para sa mga ina at taong nag-aalaga ng mga sanggol.

Ang Ministri ng Kalusugan ay may payo tungkol sa pagpapasuso ng iyong sanggol sa isang emerhensya para sa mga sanggol na sumususo sa ina at sa bote.

Pangangalaga sa iyong mga maliliit na anak sa isang emerhensya

Maaari mong isali ang mga maliliit na bata sa pagpaplano para sa emerhensya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng maliliit na gawain. Halimbawa, patingnan mo sa kanila ang petsa sa iyong inimbak na tubig o tingnan kung gumagana ang flashlight.

Kausapin sila nang matapat, ngunit hindi nakakatakot, tungkol sa:

  • ano ang maaaring mangyari sa isang emerhensya
  • ano ang iyong magagawa upang manatiling ligtas, at
  • ano ang iyong plano kung hindi ka makauwi. 

Tutulong itong bawasan ang takot at pagkabalisa at tinutulungan ang lahat kung paano kikilos.

Kung mas kasangkot sila, hindi sila masyadong matatakot kapag nangyari nga ang emerhensya.

Tiyaking mayroon kang mga suplay sa grab bag para sa mga maliliit na bata sakaling kailangan mong umalis ng bahay nang madalian. Ang grab bag ay dapat may laman na makakapal na damit, tubig at kakaning tsitsirya, at paboritong laruan o laro para pagkaabalahan nila.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Ang mga bata ay may sarili nilang paraan ng pagkaya sa trauma ayon sa yugto ng kanilang pag-unlad. Ang Ministri ng Kalusugan ay may mga patnubay tungkol sa pagtulong sa mga bata na kumaya sa trauma.