Iba’t ibang mga ahensya ay nagtutulungan upang mamahala ng mga emerhensya at panatilihing ligtas ang mga tao. Alamin kung sino ang gumagawa ng ano sa isang emerhensya.

Civil Defence Emergency Management Groups (Mga Grupong Namamahala ng Emerhensya sa Tanggulang Sibil)

Karamihan sa mga maliliit na emerhensya ay pinamamahalaan ng nauugnay na serbisyong pang-emerhensya. Halimbawa, ang Fire and Emergency New Zealand ang namamahala ng mga sunog sa gusali.

Ang New Zealand ay mayroon ding maliit-hanggang-katamtamang laki ng mga kaganapang sanhi ng likas na peligro gaya ng baha. Ang inyong lokal na council o Civil Defence Emergency Management Group ang namamahala ng mga ito. Ang mga Civil Defence Emergency Management Group ay binubuo ng mga council ng lungsod at distrito sa isang rehiyon.

May labing-anim na mga Civil Defence Emergency Management Group sa New Zealand.

Sitwasyong lokal na emerhensya

Ilang mga emerhensya ang nangangailangan ng karagdagang koordinasyon ng mga serbisyo. Sa kasong ito, maaaring magdeklara ng sitwasyong lokal na emerhensya (state of local emergency). Ang sitwasyong lokal na emerhensya ay nagbibigay sa nauugnay na Civil Defence Emergency Management Group ng natatanging kapangyarihan upang harapin ang emerhensya.

Sa isang sitwasyong lokal na emerhernsya, ang nauugnay na Civil Defence Emergency Management Group ang namamahala ng pagtugon sa emerhensya. Kinapapalooban ito ng:

 • pakikipagkoordina sa ibang mga serbisyong pang-emerhensya
 • pagtiyak na may makukuhang pansamantalang akomodasyon, pagkain at tubig
 • pagtiyak na ang pag-access sa mapanganib na mga pook ay may wastong pagkontrol, at
 • pagbibigay ng regular na mga mensahe ng impormasyon para sa publiko.

Ang mga Civil Defence Emergency Management Group ay maaari ring tumulong kung minsan kapag walang idineklarang sitwasyon ng emerhensya.

Sitwasyong pambansang emerhensya

Para sa napakamalalaking emerhensya, ang Ministro para sa Pamamahala ng Emerhensya ay maaaring magdeklara ng isang sitwasyong pambansang emerhensya (state of national emergency). Sa kasong ito, ang Direktor ng Civil Defence Emergency Management ang may hawak ng pagkontrol. Ang National Emergency Management Agency ang mamamahala ng pagtugon.

Iba pang gawain ng mga Civil Defence Emergency Management Group

Kung walang mga emerhensya, ang mga Civil Defence Emergency Management Group ay tumutulong sa pagbuo ng mas matatatag na mga komunidad. Kabilang dito ang:

 • pagkilos upang mabawasan ang mga panganib at peligro na kinakaharap ng mga komunidad
 • pagplano para sa mga pang-emerhensyang pagtugon, at
 • pamumuno sa pagpapanumbalik sa dati makaraan ang isang mahalagang pangyayari.

Ang mga Civil Defence Emergency Management Group ay malapitang nakikipagtulungan sa:

 • mga serbisyong pang-emerhensya
 • mga kagawaran ng pamahalaan
 • iwi
 • mga tagapagbigay ng mahahalagang serbisyo gaya ng kuryente, komunikasyon, at gas; at
 • iba pang tumutulong sa mga tao at komunidad sa mga pagtugong pang-emerhensya.

Bawat Civil Defence Emergency Management Group ay may isang Civil Defence Emergency Management Plan. Ang Plano ay dapat kabilangan ng:

 • aling mga peligro at panganib ang pamamahalaan ng Civil Defence Emergency Management Group
 • paano pamamahalaan ang mga ito, at
 • maistratehiyang pagplano para sa pagpapanumbalik sa dati mula sa mga peligro at panganib.

National Emergency Management Agency (Pambansang Ahensya sa Pamamahala ng Emerhensya)

Kung walang mga emerhensya, ang National Emergency Management Agency ay nagtataguyod ng mas mahusay na pagkaya sa mga kapahamakan. Pinangangasiwaan din nito ang sistema ng pamamahala sa emerhensya sa New Zealand. Tinitiyak nito na ang sistema ay gumagana ayon sa inaasahan at tinutukoy ang mga pagkakataon para sa pagbuti.

Sinusuportahan ng National Emergency Management Agency ang pang-lokal, pang-rehiyon at pambansang pag-unawa at koordinasyon. Kabilang dito ang sa mga pamahalaan, iwi, lokal na pamahalaan, at pribado at pangkomunidad na mga organisasyon.

Ang National Emergency Management Agency ay:

 • tumutukoy sa mga peligro at panganib na may pambansang kahalagahan
 • nagbibigay ng patnubay sa mga Civil Defence Emergency Management Group at sa iba pa tungkol sa pamamahala ng emerhensya, at
 • sinusubaybayan ang pagsasagawa ng tungkulin ng mga Civil Defence Emergency Management Group
Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Alamin ang higit pa tungkol sa National Emergency Management Agency.

Mga uri ng peligro

Sa New Zealand, marami tayong mga likas na peligro. Alamin ang gagawin bago, sa oras at makaraan ang bawat uri ng emerhensya.