Mga mapagkukunan

Maaari mong pinuhin ang iyong seleksyon sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga paksa at wika sa ibaba.

102 results

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Alamin kung bakit ang Dumapa, Sumuklob at Kumapit ang tamang aksyong gagawin kapag may lindol na nasa papel-kaalamang ito sa wikang Ingles.

Ko e laini matutaki ki Fafo

Humanap ng payo sa wikang Ingles para sa pangangalaga ng mga kawani pagkatapos ng isang emerhensya.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Natural Hazards Commission Toka Tū Ake logo

Bisitahin ang website ng Natural Hazards Commission Toka Tū Ake para sa karagdagang impormasyon para gawing mas ligtas ang iyong bahay.

Document

Hilingan ang mga kawani na punan ang isang personal na pang-emerhensyang plano para sa lugar ng trabaho para sa isang emerhensya sa oras ng trabaho.

Ko e laini matutaki ki Loto
Speech bubbles with question marks in them

Mag-search sa website ng Get Ready para sa karagdagang impormasyon at mga mapagkukunan.

Ko e laini matutaki ki Loto
Toolbox full of tools

Humanap ng mga mapagkukunan upang tulungan ka at ang ibang tao na maghanda para sa isang emerhensya.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Natural Hazards Commission Toka Tū Ake logo

Humanap ng mga mapagkukunan mula sa Natural Hazards Commission Toka Tū Ake na tutulong sa iyo na mas mabuting maghanda para sa mga likas na sakuna at makapanumbalik sa dati makaraan ang mga ito. Kabilang sa mga mapagkukunan ang Mga Madaling Paraan upang Gawing Ligtas sa Lindol ang Iyong Bahay at isang aktibidad na libro para sa mga bata.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

Humanap ng impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa tagtuyot (drought) sa website ng Ministri para sa Pangunahing mga Industriya.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Business.govt.nz logo

Ang pagpapanatiling malusog at ligtas ng lahat sa trabaho ay hindi nangangahulugan ng pagbili ng mga mamahaling kagamitan at paggawa ng maraming mga dokumento. Ito ay nangangahulugan ng paggawa ng aktibong pamamaraan at pagsangkot ng lahat sa trabaho.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Business.govt.nz logo

Ang pagpaplano para sa pagpapatuloy at sa maaaring mangyari ay ang pagiging handa para sa lahat ng klase ng pagkagambala. Gamitin ang sunud-sunod na gabay upang maayos ang iyong plano mula sa business.govt.nz. Mahalaga ito sa pagpapatuloy ng iyong negosyo.

Ko e laini matutaki ki Loto
A kitchen tap

Ang mga suplay ng tubig, kabilang ang iinuming tubig, ay maaaring maapektuhan sa isang emerhensya. Mag-imbak ng suplay ng tubig para sa tatlong araw o mahigit pa. Alamin ang higit pa tungkol sa pag-iimbak ng tubig.

Vitio
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Dumapa, Sumuklob at Kumapit ay tamang aksyon na magagawa kapag may lindol. Panoorin sa wikang Ingles ang maikling video na ito upang malaman ang higit pa tungkol sa Dumapa Sumuklob at Kumapit.

Ko e laini matutaki ki Loto
Speech bubbles with question marks in them

Nagsulat kami ng makakatulong na mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa Emergency Mobile Alert.

Vitio
Arrow above a house on a hill in a tsunami evacuation zone

Kung ang lindol ay Matagal o Malakas, Lumikas. Panoorin sa wikang Ingles ang maikling video na ito upang malaman ang tungkol sa Matagal o Malakas, Lumikas.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Twitter logo

Hanapin ang mga update sa emerhensya at sakuna mula sa National Emergency Management Agency. Para sa payo tungkol sa paghahanda para sa mga sakuna, sundan ang @NZGetReady Twitter channel.

Document
Emergency Mobile Alert logo

Basahin sa wikang Ingles ang Pahayag ng Direktor sa mga Pamantayan ng Emergency Mobile Alert Device. Ipinapaliwanag nito ang mas ginugustong mga pamantayan ng mobile device para sa pagpapadala ng emergency alert sa New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Facebook logo

Humanap ng opisyal na pang-emerhensyang impormasyon at payo sa pagiging mas handa para sa mga sakuna sa New Zealand. Alamin at talakayin ang paghahanda para sa isang emerhensya, pagkaya sa oras ng pangyayari, at makapanumbalik sa dati nang mabilis.

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

Sa isang emerhensya, ikaw ay maaaring ma-istak sa bahay nang tatlong araw o mahigit pa. Ang iyong bahay ay puno na ng pang-emerhensyang mga bagay na kunwari ay mga pang-araw-araw na mga bagay. Alamin kung anong mga suplay ang iyong kailangan at magplano upang makaraos.

1 2 3 4 5 6