Ang National Emergency Management Agency ay nagsikap na sumunod sa New Zealand Government Web Standards for Accessibility and Usability (Mga Pamantayan para sa Pag-access at Paggamit ng Web ng Pamahalaang New Zealand).

Mga katangian ng pag-access

Kailangang matugunan ng New Zealand Government Web Standard for Accessibility ang Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 hanggang Level AA.

Nilayon naming maabot ang Level AA na mga pamantayan at ilan sa Level AAA, hangga't maaari. Isinulat din namin ang site sa simpleng salita.

Kabilang sa ilang mga katangian ng pag-access (accessibility features) ang:

  • Angkop na pagkakaiba ng kulay sa lahat ng mga imahe
  • Keyboard navigation
  • Alternatibong mga text na paglalarawan ng mga imahe
  • Mga video caption at buong transcript ng text
  • Paggamit ng html text sa halip na mga dokumento o imahe hangga't maaari
  • Gawing mas madaling gamitin ang aming mga form
  • Tiyaking mabibigkas ng mga babasa ng screen ang mga salitang Te Reo Māori, at
  • Malinaw na impormasyon tungkol sa mga hyperlink sa panlabas na mga website.

Kontakin ang communciationsnema@nema.govt.nz kung ikaw ay may anumang mga alalahanin o mungkahi tungkol sa pag-access sa amin.

Ko e laini matutaki ki Fafo
World Wide Web (W3C) logo

Ang Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ay gumawa ng maraming mga rekomendasyon para sa maa-access na nilalaman ng web. Alamin ang higit pa tungkol sa mga rekomendasyon sa website ng W3C.